یافتن محصولات و سرویس ها


E3-1240 V3
CPU: Xeon E3-1240 V3 4 x 3400MHz
RAM: 16 GB DDR3 ECC 1600Mhz
HDD: 1TB SATA3 128M cache
BW: 10 TB Monthly
Switch Port 1000 Mbps
IP4: 5 Free
OS: Windows Server 2008, CentOS, Debian, Ubuntu,
190,000تومان ماهانه